Strabone (200 Ugo Bassi, Isola, Milan) 2015 / 2020 Rug

Strabone (200 Ugo Bassi, Isola, Milan) 2015 / 2020 Rug